Thống kê chi tiết theo tháng Bộ phận TN&TKQ Thành phố Mỹ Tho

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 8 172 83 23 66 61.6 %
Tháng 7 642 373 104 165 74.3 %
Tháng 6 1163 803 85 275 76.4 %
Tháng 5 567 376 108 83 85.4 %
Tháng 4 387 302 34 51 86.8 %
Tháng 3 482 387 63 32 93.4 %
Tháng 2 565 428 123 14 97.5 %
Tháng 1 433 180 237 16 96.3 %