Thống kê chi tiết theo tháng CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI THÀNH PHỐ MỸ THO

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 11 1546 922 45 579 62.5 %
Tháng 10 1596 1217 61 318 80.1 %
Tháng 9 1556 1139 78 339 78.2 %
Tháng 8 2661 1193 86 1382 48.1 %
Tháng 7 1846 1107 65 674 63.5 %
Tháng 6 2207 883 660 664 69.9 %
Tháng 5 1288 106 1068 114 91.1 %
Tháng 4 606 35 520 51 91.6 %
Tháng 3 1532 49 1444 39 97.5 %
Tháng 2 1035 86 925 24 97.7 %
Tháng 1 1227 7 1206 14 98.9 %