Thống kê chi tiết theo tháng Bộ phận Tiếp nhận & TKQ Ngân hàng NN

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 8 1 1 0 0 100 %
Tháng 7 8 8 0 0 100 %
Tháng 6 6 6 0 0 100 %
Tháng 5 8 7 0 1 87.5 %
Tháng 4 7 7 0 0 100 %
Tháng 3 6 6 0 0 100 %
Tháng 2 7 7 0 0 100 %
Tháng 1 12 12 0 0 100 %