Thống kê chi tiết theo tháng Phòng Hành chính và Bổ trợ Tư pháp Sở Tư Pháp

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 8 145 136 0 9 93.8 %
Tháng 7 804 771 9 24 97 %
Tháng 6 865 845 5 15 98.3 %
Tháng 5 620 591 1 28 95.5 %
Tháng 4 380 356 0 24 93.7 %
Tháng 3 981 954 5 22 97.8 %
Tháng 2 964 921 18 25 97.4 %
Tháng 1 565 527 10 28 95 %