Thống kê chi tiết theo tháng Phòng Công chứng Sở Tư pháp

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 7 1047 1047 0 0 100 %
Tháng 6 2921 2921 0 0 100 %
Tháng 5 2442 2442 0 0 100 %
Tháng 4 1721 1721 0 0 100 %
Tháng 3 2501 2501 0 0 100 %
Tháng 2 2141 2141 0 0 100 %
Tháng 1 1699 1699 0 0 100 %