Thống kê chi tiết theo tháng Phòng Giáo dục trung học - Giáo dục thường xuyên

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 6 1 0 0 1 0 %
Tháng 5 6 2 3 1 83.3 %
Tháng 2 2 0 0 2 0 %
Tháng 1 11 2 7 2 81.8 %