Thống kê chi tiết theo tháng Phòng Kinh Tế Hạ Tầng huyện Gò Công Tây

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 3 3 0 0 100 %
Tháng 11 9 4 0 5 44.4 %
Tháng 10 43 42 0 1 97.7 %
Tháng 9 33 17 0 16 51.5 %
Tháng 8 32 25 1 6 81.3 %
Tháng 7 35 25 3 7 80 %
Tháng 6 67 28 7 32 52.2 %
Tháng 5 64 56 7 1 98.4 %
Tháng 4 56 10 16 30 46.4 %
Tháng 3 28 2 21 5 82.1 %
Tháng 2 32 8 15 9 71.9 %
Tháng 1 11 3 6 2 81.8 %