Thống kê chi tiết theo tháng Phòng LĐ - TBXH huyện Chợ Gạo

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 8 22 22 0 0 100 %
Tháng 7 41 41 0 0 100 %
Tháng 6 42 42 0 0 100 %
Tháng 5 44 44 0 0 100 %
Tháng 4 22 22 0 0 100 %
Tháng 3 48 48 0 0 100 %
Tháng 2 56 56 0 0 100 %
Tháng 1 23 18 2 3 87 %