Thống kê chi tiết theo tháng Phòng LĐ - TBXH TX Gò Công

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 8 4 3 0 1 75 %
Tháng 6 15 14 0 1 93.3 %
Tháng 5 8 2 6 0 100 %
Tháng 3 11 1 0 10 9.1 %