Thống kê chi tiết theo tháng Phòng LĐ - TBXH huyện Gò Công Tây

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 7 16 16 0 0 100 %
Tháng 6 72 72 0 0 100 %
Tháng 5 71 71 0 0 100 %
Tháng 4 26 26 0 0 100 %
Tháng 3 64 64 0 0 100 %
Tháng 2 72 72 0 0 100 %
Tháng 1 14 10 0 4 71.4 %