Thống kê chi tiết theo tháng Phòng LĐ - TBXH huyện Tân Phước

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 7 1 1 0 0 100 %
Tháng 6 3 3 0 0 100 %
Tháng 5 13 5 0 8 38.5 %
Tháng 4 2 1 0 1 50 %
Tháng 3 10 5 0 5 50 %
Tháng 2 2 0 0 2 0 %
Tháng 1 4 0 0 4 0 %