Thống kê chi tiết theo tháng Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và người lái

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 7 9 7 2 0 100 %
Tháng 6 60 55 5 0 100 %
Tháng 5 56 51 5 0 100 %
Tháng 4 26 24 2 0 100 %
Tháng 3 60 53 7 0 100 %
Tháng 2 76 67 9 0 100 %
Tháng 1 77 58 19 0 100 %