Thống kê chi tiết theo tháng Phòng Quy hoạch - Ban Quản Lý các KCN

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 7 6 6 0 0 100 %
Tháng 6 4 4 0 0 100 %
Tháng 5 4 4 0 0 100 %
Tháng 3 2 1 1 0 100 %
Tháng 1 3 2 0 1 66.7 %