Thống kê chi tiết theo tháng Chi cục Quản lý chất lượng NLS&TS

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 8 13 13 0 0 100 %
Tháng 7 59 58 1 0 100 %
Tháng 6 62 62 0 0 100 %
Tháng 5 50 46 4 0 100 %
Tháng 4 54 54 0 0 100 %
Tháng 3 50 50 0 0 100 %
Tháng 2 24 24 0 0 100 %
Tháng 1 33 33 0 0 100 %