Thống kê chi tiết theo tháng Chi Cục Thuế Huyện Tân Phú Đông

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 8 3 2 0 1 66.7 %
Tháng 7 7 6 0 1 85.7 %
Tháng 6 3 3 0 0 100 %
Tháng 5 6 5 0 1 83.3 %
Tháng 4 1 0 0 1 0 %
Tháng 3 11 9 0 2 81.8 %
Tháng 2 8 4 0 4 50 %
Tháng 1 3 2 0 1 66.7 %