Thống kê chi tiết theo tháng Bộ phận TN&TKQ Huyện Tân Phú Đông

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 8 8 7 0 1 87.5 %
Tháng 7 48 46 1 1 97.9 %
Tháng 6 46 44 0 2 95.7 %
Tháng 5 39 37 1 1 97.4 %
Tháng 4 25 19 2 4 84 %
Tháng 3 74 68 3 3 95.9 %
Tháng 2 51 46 0 5 90.2 %
Tháng 1 24 22 1 1 95.8 %