Thống kê chi tiết theo tháng CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI HUYỆN TÂN PHÚ ĐÔNG

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 11 113 110 1 2 98.2 %
Tháng 10 214 209 2 3 98.6 %
Tháng 9 167 165 0 2 98.8 %
Tháng 8 196 175 0 21 89.3 %
Tháng 7 200 189 2 9 95.5 %
Tháng 6 230 154 58 18 92.2 %
Tháng 5 232 104 125 3 98.7 %
Tháng 4 76 22 42 12 84.2 %
Tháng 3 198 69 117 12 93.9 %
Tháng 2 140 29 103 8 94.3 %
Tháng 1 126 25 97 4 96.8 %