Thống kê chi tiết theo tháng CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI HUYỆN TÂN PHÚ ĐÔNG

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 268 204 59 5 98.1 %
Tháng 11 138 42 95 1 99.3 %
Tháng 10 213 75 136 2 99.1 %
Tháng 9 171 52 117 2 98.8 %
Tháng 8 171 56 110 5 97.1 %
Tháng 7 208 72 135 1 99.5 %
Tháng 6 207 58 145 4 98.1 %
Tháng 5 215 78 134 3 98.6 %
Tháng 4 84 22 52 10 88.1 %
Tháng 3 204 69 123 12 94.1 %
Tháng 2 143 29 110 4 97.2 %
Tháng 1 128 25 99 4 96.9 %