Thống kê chi tiết theo tháng UBND Xã Bình Nhì

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 7 42 42 0 0 100 %
Tháng 6 232 232 0 0 100 %
Tháng 5 212 212 0 0 100 %
Tháng 4 175 175 0 0 100 %
Tháng 3 502 502 0 0 100 %
Tháng 2 610 610 0 0 100 %
Tháng 1 234 234 0 0 100 %