Thống kê chi tiết theo tháng UBND Xã Bình Phú

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 7 5 5 0 0 100 %
Tháng 6 211 210 1 0 100 %
Tháng 5 62 62 0 0 100 %
Tháng 4 37 36 0 1 97.3 %
Tháng 3 130 127 2 1 99.2 %
Tháng 2 137 137 0 0 100 %
Tháng 1 47 46 1 0 100 %