Thống kê chi tiết theo tháng UBND Xã Đồng Sơn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 7 19 19 0 0 100 %
Tháng 6 153 152 0 1 99.3 %
Tháng 5 31 16 15 0 100 %
Tháng 4 57 38 13 6 89.5 %
Tháng 3 108 102 5 1 99.1 %
Tháng 2 116 116 0 0 100 %
Tháng 1 40 40 0 0 100 %