Thống kê chi tiết theo tháng UBND Xã Long Bình

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 7 279 279 0 0 100 %
Tháng 6 216 216 0 0 100 %
Tháng 5 225 225 0 0 100 %
Tháng 4 122 122 0 0 100 %
Tháng 3 133 129 0 4 97 %
Tháng 2 161 161 0 0 100 %
Tháng 1 86 84 0 2 97.7 %