Thống kê chi tiết theo tháng UBND Xã Long Vĩnh

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 7 17 17 0 0 100 %
Tháng 6 262 256 6 0 100 %
Tháng 5 191 189 1 1 99.5 %
Tháng 4 80 77 2 1 98.8 %
Tháng 3 137 137 0 0 100 %
Tháng 2 193 192 1 0 100 %
Tháng 1 96 96 0 0 100 %