Thống kê chi tiết theo tháng UBND Xã Thạnh Trị

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 7 1 1 0 0 100 %
Tháng 6 315 315 0 0 100 %
Tháng 5 161 159 2 0 100 %
Tháng 4 126 122 0 4 96.8 %
Tháng 3 235 232 1 2 99.1 %
Tháng 2 184 154 1 29 84.2 %
Tháng 1 16 11 2 3 81.3 %