Thống kê chi tiết theo tháng UBND Thị Trấn Cái Bè

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 25 25 0 0 100 %
Tháng 11 10 10 0 0 100 %
Tháng 10 45 45 0 0 100 %
Tháng 9 5 5 0 0 100 %
Tháng 8 2 2 0 0 100 %
Tháng 7 224 195 22 7 96.9 %
Tháng 6 276 231 32 13 95.3 %
Tháng 5 289 268 21 0 100 %
Tháng 4 266 264 2 0 100 %
Tháng 3 474 467 6 1 99.8 %
Tháng 2 212 161 7 44 79.2 %
Tháng 1 126 117 6 3 97.6 %