Thống kê chi tiết theo tháng UBND Xã An Cư

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 11 8 3 0 100 %
Tháng 11 3 2 1 0 100 %
Tháng 10 3 3 0 0 100 %
Tháng 9 9 6 3 0 100 %
Tháng 8 1 0 0 1 0 %
Tháng 7 4 4 0 0 100 %
Tháng 6 154 149 5 0 100 %
Tháng 5 348 348 0 0 100 %
Tháng 4 148 145 3 0 100 %
Tháng 3 327 293 34 0 100 %
Tháng 2 451 409 28 14 96.9 %
Tháng 1 146 138 8 0 100 %