Thống kê chi tiết theo tháng UBND Xã An Thái Trung

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 7 193 193 0 0 100 %
Tháng 6 523 517 3 3 99.4 %
Tháng 5 521 518 2 1 99.8 %
Tháng 4 150 150 0 0 100 %
Tháng 3 398 396 1 1 99.7 %
Tháng 2 426 341 45 40 90.6 %
Tháng 1 167 166 1 0 100 %