Thống kê chi tiết theo tháng UBND Xã Hậu Mỹ Trinh

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 7 7 1 5 1 85.7 %
Tháng 6 153 83 61 9 94.1 %
Tháng 5 161 84 76 1 99.4 %
Tháng 4 72 49 19 4 94.4 %
Tháng 3 150 95 44 11 92.7 %
Tháng 2 206 107 83 16 92.2 %
Tháng 1 6 5 0 1 83.3 %