Thống kê chi tiết theo tháng UBND Xã Mỹ Đức Đông

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 7 3 3 0 0 100 %
Tháng 6 230 213 17 0 100 %
Tháng 5 332 290 42 0 100 %
Tháng 4 126 99 27 0 100 %
Tháng 3 250 203 47 0 100 %
Tháng 2 347 298 28 21 93.9 %
Tháng 1 141 100 40 1 99.3 %