Thống kê chi tiết theo tháng UBND Xã Mỹ Lợi B

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 7 8 7 0 1 87.5 %
Tháng 6 30 29 1 0 100 %
Tháng 5 24 22 1 1 95.8 %
Tháng 4 18 17 0 1 94.4 %
Tháng 3 69 54 15 0 100 %
Tháng 2 90 52 35 3 96.7 %
Tháng 1 21 17 4 0 100 %