Thống kê chi tiết theo tháng UBND Xã Thiện Trung

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 7 51 41 10 0 100 %
Tháng 6 343 275 60 8 97.7 %
Tháng 5 759 384 54 321 57.7 %
Tháng 4 135 117 18 0 100 %
Tháng 3 215 193 21 1 99.5 %
Tháng 2 109 88 19 2 98.2 %
Tháng 1 100 81 4 15 85 %