Tìm thấy 130 thủ tục

Toàn trình
Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Toàn trình
Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá
Toàn trình
Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá
Toàn trình
Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)
Toàn trình
Cấp Giấy tiếp nhận thông báo kinh doanh xăng dầu bằng thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ
Toàn trình
Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu
Toàn trình
Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương
Toàn trình
Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
Toàn trình
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá
Toàn trình
Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Toàn trình
Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá
Toàn trình
Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá
Toàn trình
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)
Toàn trình
Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu
Toàn trình
Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương
...