Tìm thấy 390 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
1
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Mức độ 3
UBND Huyện Tân Phước
Viễn thông
Mức độ 3
2
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Mức độ 3
UBND Huyện Tân Phước
Viễn thông
Mức độ 3
3
Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Mức độ 3
UBND Huyện Tân Phước
Viễn thông
Mức độ 3
4
Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Mức độ 3
UBND Huyện Tân Phước
Viễn thông
Mức độ 3
5
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (cấp xã)
Mức độ 3
UBND Huyện Tân Phước
Chứng thực
Mức độ 3
6
Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc (cấp xã)
Mức độ 3
UBND Huyện Tân Phước
Chứng thực
Mức độ 3
7
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (cấp huyện)
Mức độ 3
UBND Huyện Tân Phước
Chứng thực
Mức độ 3
8
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
Mức độ 3
UBND Huyện Tân Phước
Chứng thực
Mức độ 3
9
Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
Mức độ 3
UBND Huyện Tân Phước
Chứng thực
Mức độ 3
10
Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
Mức độ 3
UBND Huyện Tân Phước
Chứng thực
Mức độ 3
11
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) (cấp huyện)
Mức độ 3
UBND Huyện Tân Phước
Chứng thực
Mức độ 3
12
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) (cấp xã)
Mức độ 3
UBND Huyện Tân Phước
Chứng thực
Mức độ 3
13
Thủ tục chứng thực di chúc
Mức độ 3
UBND Huyện Tân Phước
Chứng thực
Mức độ 3
14
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản
Mức độ 3
UBND Huyện Tân Phước
Chứng thực
Mức độ 3
15
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
Mức độ 3
UBND Huyện Tân Phước
Chứng thực