CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 14 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh Tiếp công dân
2 Thủ tục Thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập. Chống tham nhũng
3 Thủ tục Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập. Chống tham nhũng
4 Thủ tục Xác minh tài sản, thu nhập. Chống tham nhũng
5 Thủ tục Thực hiện việc giải trình. Chống tham nhũng
6 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Giải quyết khiếu nại tố cáo
7 thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2 tại cấp huyện Giải quyết khiếu nại tố cáo
8 thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện Giải quyết tố cáo
9 thủ tục tiếp công dân tại cấp huyện Tiếp công dân
10 Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện Xử lý đơn thư
11 thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Giải quyết khiếu nại tố cáo
12 thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã Giải quyết tố cáo
13 thủ tục tiếp công dân tại cấp xã Tiếp công dân
14 Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã Xử lý đơn thư