Tìm thấy 424 thủ tục

Mức độ 4
Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh
Mức độ 4
Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh
Mức độ 4
Bố trí ổn định dân cư trong huyện
Mức độ 4
Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại.
Mức độ 4
Cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại
Mức độ 4
Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại
Mức độ 4
Hỗ trợ dự án liên kết
Mức độ 3
Cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại
Mức độ 3
Cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại
Mức độ 2
Cấp lại Giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng
Mức độ 3
Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa
Mức độ 3
Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa
Mức độ 3
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa
Mức độ 3
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật
Mức độ 3
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
...