Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Một phần (Trực tuyến) Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

Cơ quan giải quyết UBND Huyện Chợ Gạo
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

Loading...