Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH TIỀN GIANG 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 32 54 34 6047 6258 1607 49 71.8 % 2.5 % 25.7 %
UBND THỊ XÃ CAI LẬY 0 16 10 3223 3078 4 4 99.4 % 0.5 % 0.1 %
UBND Huyện Cai Lậy 0 6 6 2755 2690 3 1 96.9 % 3 % 0.1 %
UBND Thành Phố Mỹ Tho 0 32 51 2622 2488 33 3 94.7 % 4 % 1.3 %
UBND Huyện Cái Bè 1 6 2 2550 2274 29 0 97.2 % 1.5 % 1.3 %
UBND Huyện Chợ Gạo 0 27 19 1631 1581 1 0 96.4 % 3.5 % 0.1 %
UBND Huyện Châu Thành 0 7 5 1385 1277 34 0 93.3 % 4 % 2.7 %
UBND Huyện Gò Công Tây 1 4 7 1321 1277 3 8 99.5 % 0.3 % 0.2 %
Sở Giao thông Vận tải 0 23 99 1298 2105 0 0 53.8 % 46.2 % 0 %
Sở Công Thương 0 2 119 1119 1085 0 0 2 % 98 % 0 %
Sở Tư pháp 0 83 37 1002 958 11 0 98.5 % 0.3 % 1.2 %
Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn 0 0 116 948 934 0 0 81 % 19 % 0 %
UBND Huyện Tân Phước 0 50 11 842 896 55 5 92.7 % 1.1 % 6.2 %
UBND Thị xã Gò Công 0 5 3 761 706 2 3 97.6 % 2.1 % 0.3 %
UBND Huyện Tân Phú Đông 0 3 5 529 538 0 0 99.4 % 0.6 % 0 %
UBND Huyện Gò Công Đông 0 7 11 425 415 22 0 91.8 % 2.9 % 5.3 %
Sở Y tế 34 0 137 174 159 2 0 98.7 % 0 % 1.3 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 0 0 100 173 178 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 0 0 128 65 58 0 0 98.3 % 1.7 % 0 %
Sở Lao động, Thương binh và XH 2 4 95 59 92 14 0 79.3 % 5.4 % 15.3 %
Sở Nội vụ 0 0 87 36 13 0 2 100 % 0 % 0 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 0 0 69 32 28 0 0 96.4 % 3.6 % 0 %
Sở Thông tin và Truyền thông 0 0 38 31 29 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Xây dựng 0 27 26 18 17 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Tài chính 2 2 21 8 8 0 0 100 % 0 % 0 %
Ban Quản lý các KCN 0 0 42 7 12 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 0 3 60 4 5 0 0 40 % 60 % 0 %
Sở Ngoại Vụ 0 0 2 1 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Thanh tra tỉnh 9 0 0 12 6 0 0 100 % 0 % 0 %
Công an tỉnh Tiền Giang 248 0 0 9 9 0 0 100 % 0 % 0 %
Cục thuế 12 4 93 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Cty Cấp nước Tiền Giang 0 2 0 849 628 142 0 77.4 % 0 % 22.6 %
Ngân hàng Nhà nước 54 0 0 10 11 0 0 90.9 % 9.1 % 0 %
Bưu điện Tiền Giang 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Kho bạc Nhà nước 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
VĂN PHÒNG UBND TỈNH TIỀN GIANG 0 0 0 0 0 NV 0 0 % 0 % 0 %
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 32
Mức độ 3: 54
Mức độ 4: 34
Tiếp nhận: 6047
Giải quyết: 6258
Trễ hạn: 1607
Trước hạn: 71.8%
Đúng hạn: 2.5%
Trễ hạn: 25.7%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 16
Mức độ 4: 10
Tiếp nhận: 3223
Giải quyết: 3078
Trễ hạn: 4
Trước hạn: 99.4%
Đúng hạn: 0.5%
Trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 6
Mức độ 4: 6
Tiếp nhận: 2755
Giải quyết: 2690
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 96.9%
Đúng hạn: 3%
Trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 32
Mức độ 4: 51
Tiếp nhận: 2622
Giải quyết: 2488
Trễ hạn: 33
Trước hạn: 94.7%
Đúng hạn: 4%
Trễ hạn: 1.3%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 6
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 2550
Giải quyết: 2274
Trễ hạn: 29
Trước hạn: 97.2%
Đúng hạn: 1.5%
Trễ hạn: 1.3%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 27
Mức độ 4: 19
Tiếp nhận: 1631
Giải quyết: 1581
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 96.4%
Đúng hạn: 3.5%
Trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 7
Mức độ 4: 5
Tiếp nhận: 1385
Giải quyết: 1277
Trễ hạn: 34
Trước hạn: 93.3%
Đúng hạn: 4%
Trễ hạn: 2.7%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 4
Mức độ 4: 7
Tiếp nhận: 1321
Giải quyết: 1277
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 99.5%
Đúng hạn: 0.3%
Trễ hạn: 0.2%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 23
Mức độ 4: 99
Tiếp nhận: 1298
Giải quyết: 2105
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 53.8%
Đúng hạn: 46.2%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 119
Tiếp nhận: 1119
Giải quyết: 1085
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 2%
Đúng hạn: 98%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 83
Mức độ 4: 37
Tiếp nhận: 1002
Giải quyết: 958
Trễ hạn: 11
Trước hạn: 98.5%
Đúng hạn: 0.3%
Trễ hạn: 1.2%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 116
Tiếp nhận: 948
Giải quyết: 934
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 81%
Đúng hạn: 19%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 50
Mức độ 4: 11
Tiếp nhận: 842
Giải quyết: 896
Trễ hạn: 55
Trước hạn: 92.7%
Đúng hạn: 1.1%
Trễ hạn: 6.2%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 5
Mức độ 4: 3
Tiếp nhận: 761
Giải quyết: 706
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 97.6%
Đúng hạn: 2.1%
Trễ hạn: 0.3%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 3
Mức độ 4: 5
Tiếp nhận: 529
Giải quyết: 538
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99.4%
Đúng hạn: 0.6%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 7
Mức độ 4: 11
Tiếp nhận: 425
Giải quyết: 415
Trễ hạn: 22
Trước hạn: 91.8%
Đúng hạn: 2.9%
Trễ hạn: 5.3%
Mức độ 2: 34
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 137
Tiếp nhận: 174
Giải quyết: 159
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 98.7%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 1.3%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 100
Tiếp nhận: 173
Giải quyết: 178
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 128
Tiếp nhận: 65
Giải quyết: 58
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98.3%
Đúng hạn: 1.7%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 2
Mức độ 3: 4
Mức độ 4: 95
Tiếp nhận: 59
Giải quyết: 92
Trễ hạn: 14
Trước hạn: 79.3%
Đúng hạn: 5.4%
Trễ hạn: 15.3%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 87
Tiếp nhận: 36
Giải quyết: 13
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 69
Tiếp nhận: 32
Giải quyết: 28
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 96.4%
Đúng hạn: 3.6%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 38
Tiếp nhận: 31
Giải quyết: 29
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 27
Mức độ 4: 26
Tiếp nhận: 18
Giải quyết: 17
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 2
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 21
Tiếp nhận: 8
Giải quyết: 8
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 42
Tiếp nhận: 7
Giải quyết: 12
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 3
Mức độ 4: 60
Tiếp nhận: 4
Giải quyết: 5
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 40%
Đúng hạn: 60%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 1
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 9
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 12
Giải quyết: 6
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 248
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 9
Giải quyết: 9
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 12
Mức độ 3: 4
Mức độ 4: 93
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 849
Giải quyết: 628
Trễ hạn: 142
Trước hạn: 77.4%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 22.6%
Mức độ 2: 54
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 10
Giải quyết: 11
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 90.9%
Đúng hạn: 9.1%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%