Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH TIỀN GIANG 0 0 0 452 476 0 0 18.3 % 81.7 % 0 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 33 70 21 50173 52479 7976 496 81.2 % 3.6 % 15.2 %
UBND Huyện Cai Lậy 0 6 32 41138 41092 25 145 98.3 % 1.7 % 0 %
UBND Huyện Cái Bè 0 24 9 30387 29017 534 58 95.2 % 2.9 % 1.9 %
UBND Thành Phố Mỹ Tho 0 24 10 27280 27581 762 450 94.1 % 3.1 % 2.8 %
UBND Thị xã Cai Lậy 0 38 17 26588 26677 204 13 97.7 % 1.6 % 0.7 %
UBND Huyện Châu Thành 0 15 20 25860 25677 631 21 93.5 % 4 % 2.5 %
UBND Huyện Gò Công Tây 0 11 9 25820 25957 218 33 98.1 % 1.1 % 0.8 %
UBND Huyện Chợ Gạo 0 35 11 25673 25677 43 14 95 % 4.8 % 0.2 %
Sở Giao thông Vận tải 0 20 101 23203 24304 2 2 17.9 % 82.1 % 0 %
Sở Tư pháp 0 83 37 20859 21174 91 2 99.1 % 0.5 % 0.4 %
UBND Thị xã Gò Công 0 24 4 18513 18512 247 47 89 % 9.7 % 1.3 %
UBND Huyện Tân Phước 0 98 17 17767 17819 409 42 95.7 % 2 % 2.3 %
Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn 0 1 116 12166 12208 18 0 79.8 % 20.1 % 0.1 %
Sở Công Thương 0 0 122 11561 11557 0 0 2.1 % 97.9 % 0 %
UBND Huyện Gò Công Đông 0 37 39 9967 10050 300 8 95 % 2 % 3 %
UBND Huyện Tân Phú Đông 0 25 10 5967 6075 130 14 92.7 % 5.2 % 2.1 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 0 0 139 1651 1685 0 0 99.1 % 0.9 % 0 %
Sở Y tế 34 0 139 1152 1336 22 0 97.2 % 1.1 % 1.7 %
Sở Lao động, Thương binh và XH 2 4 99 740 774 62 20 84.6 % 7.4 % 8 %
Sở Nội vụ 0 0 88 679 346 16 11 90.2 % 5.2 % 4.6 %
Sở Xây dựng 1 31 21 428 470 0 0 99.1 % 0.9 % 0 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 0 0 84 418 418 0 0 90.9 % 9.1 % 0 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 1 0 128 360 360 0 0 99.4 % 0.6 % 0 %
Sở Tài chính 2 2 22 149 151 0 0 100 % 0 % 0 %
Ban Quản lý các KCN 0 0 43 90 92 1 0 85.9 % 13 % 1.1 %
Sở Thông tin và Truyền thông 0 0 38 68 71 0 1 100 % 0 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 0 3 61 42 45 0 1 93.3 % 6.7 % 0 %
Sở Ngoại Vụ 0 0 2 1 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Công an tỉnh Tiền Giang 248 0 0 1581 1605 28 4 92.5 % 5.8 % 1.7 %
Thanh tra tỉnh 9 0 0 39 39 4 0 43.6 % 46.2 % 10.2 %
Cục thuế 12 4 93 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Cty Cấp nước Tiền Giang 0 2 0 5865 3854 1403 5 62.8 % 0.8 % 36.4 %
Ngân hàng Nhà nước 133 0 1 62 62 0 0 100 % 0 % 0 %
VĂN PHÒNG UBND TỈNH TIỀN GIANG 0 0 1 5 4 NV 0 75 % 25 % 0 %
Kho bạc Nhà nước 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Bưu điện Tiền Giang 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 452
Giải quyết: 476
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 18.3%
Đúng hạn: 81.7%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 33
Mức độ 3: 70
Mức độ 4: 21
Tiếp nhận: 50173
Giải quyết: 52479
Trễ hạn: 7976
Trước hạn: 81.2%
Đúng hạn: 3.6%
Trễ hạn: 15.2%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 6
Mức độ 4: 32
Tiếp nhận: 41138
Giải quyết: 41092
Trễ hạn: 25
Trước hạn: 98.3%
Đúng hạn: 1.7%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 24
Mức độ 4: 9
Tiếp nhận: 30387
Giải quyết: 29017
Trễ hạn: 534
Trước hạn: 95.2%
Đúng hạn: 2.9%
Trễ hạn: 1.9%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 24
Mức độ 4: 10
Tiếp nhận: 27280
Giải quyết: 27581
Trễ hạn: 762
Trước hạn: 94.1%
Đúng hạn: 3.1%
Trễ hạn: 2.8%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 38
Mức độ 4: 17
Tiếp nhận: 26588
Giải quyết: 26677
Trễ hạn: 204
Trước hạn: 97.7%
Đúng hạn: 1.6%
Trễ hạn: 0.7%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 15
Mức độ 4: 20
Tiếp nhận: 25860
Giải quyết: 25677
Trễ hạn: 631
Trước hạn: 93.5%
Đúng hạn: 4%
Trễ hạn: 2.5%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 11
Mức độ 4: 9
Tiếp nhận: 25820
Giải quyết: 25957
Trễ hạn: 218
Trước hạn: 98.1%
Đúng hạn: 1.1%
Trễ hạn: 0.8%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 35
Mức độ 4: 11
Tiếp nhận: 25673
Giải quyết: 25677
Trễ hạn: 43
Trước hạn: 95%
Đúng hạn: 4.8%
Trễ hạn: 0.2%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 20
Mức độ 4: 101
Tiếp nhận: 23203
Giải quyết: 24304
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 17.9%
Đúng hạn: 82.1%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 83
Mức độ 4: 37
Tiếp nhận: 20859
Giải quyết: 21174
Trễ hạn: 91
Trước hạn: 99.1%
Đúng hạn: 0.5%
Trễ hạn: 0.4%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 24
Mức độ 4: 4
Tiếp nhận: 18513
Giải quyết: 18512
Trễ hạn: 247
Trước hạn: 89%
Đúng hạn: 9.7%
Trễ hạn: 1.3%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 98
Mức độ 4: 17
Tiếp nhận: 17767
Giải quyết: 17819
Trễ hạn: 409
Trước hạn: 95.7%
Đúng hạn: 2%
Trễ hạn: 2.3%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 116
Tiếp nhận: 12166
Giải quyết: 12208
Trễ hạn: 18
Trước hạn: 79.8%
Đúng hạn: 20.1%
Trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 122
Tiếp nhận: 11561
Giải quyết: 11557
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 2.1%
Đúng hạn: 97.9%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 37
Mức độ 4: 39
Tiếp nhận: 9967
Giải quyết: 10050
Trễ hạn: 300
Trước hạn: 95%
Đúng hạn: 2%
Trễ hạn: 3%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 25
Mức độ 4: 10
Tiếp nhận: 5967
Giải quyết: 6075
Trễ hạn: 130
Trước hạn: 92.7%
Đúng hạn: 5.2%
Trễ hạn: 2.1%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 139
Tiếp nhận: 1651
Giải quyết: 1685
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99.1%
Đúng hạn: 0.9%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 34
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 139
Tiếp nhận: 1152
Giải quyết: 1336
Trễ hạn: 22
Trước hạn: 97.2%
Đúng hạn: 1.1%
Trễ hạn: 1.7%
Mức độ 2: 2
Mức độ 3: 4
Mức độ 4: 99
Tiếp nhận: 740
Giải quyết: 774
Trễ hạn: 62
Trước hạn: 84.6%
Đúng hạn: 7.4%
Trễ hạn: 8%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 88
Tiếp nhận: 679
Giải quyết: 346
Trễ hạn: 16
Trước hạn: 90.2%
Đúng hạn: 5.2%
Trễ hạn: 4.6%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 31
Mức độ 4: 21
Tiếp nhận: 428
Giải quyết: 470
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99.1%
Đúng hạn: 0.9%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 84
Tiếp nhận: 418
Giải quyết: 418
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 90.9%
Đúng hạn: 9.1%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 128
Tiếp nhận: 360
Giải quyết: 360
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99.4%
Đúng hạn: 0.6%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 2
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 22
Tiếp nhận: 149
Giải quyết: 151
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 43
Tiếp nhận: 90
Giải quyết: 92
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 85.9%
Đúng hạn: 13%
Trễ hạn: 1.1%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 38
Tiếp nhận: 68
Giải quyết: 71
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 3
Mức độ 4: 61
Tiếp nhận: 42
Giải quyết: 45
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 93.3%
Đúng hạn: 6.7%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 1
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 248
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1581
Giải quyết: 1605
Trễ hạn: 28
Trước hạn: 92.5%
Đúng hạn: 5.8%
Trễ hạn: 1.7%
Mức độ 2: 9
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 39
Giải quyết: 39
Trễ hạn: 4
Trước hạn: 43.6%
Đúng hạn: 46.2%
Trễ hạn: 10.2%
Mức độ 2: 12
Mức độ 3: 4
Mức độ 4: 93
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 5865
Giải quyết: 3854
Trễ hạn: 1403
Trước hạn: 62.8%
Đúng hạn: 0.8%
Trễ hạn: 36.4%
Mức độ 2: 133
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 62
Giải quyết: 62
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 5
Giải quyết: 4
Trước hạn: 75%
Đúng hạn: 25%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%