Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Chưa trực tuyến
(thủ tục)
Một phần (Trực tuyến)
(thủ tục)
Toàn trình
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH TIỀN GIANG 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 8 66 37 37815 37342 1209 95.6 % 0.9 % %
UBND thành phố Mỹ Tho 10 161 159 12052 11969 180 41 91 % 7.5 % 1.5 %
UBND Huyện Cái Bè 10 162 164 11824 11827 165 34 95.5 % 3.1 % 1.4 %
Sở Công Thương 0 2 121 10686 10823 0 0 100 % 0 % 0 %
UBND Huyện Châu Thành 31 166 166 8828 8745 115 19 96.8 % 1.9 % 1.3 %
UBND THỊ XÃ CAI LẬY 10 181 168 7784 7754 45 21 97.4 % 2 % 0.6 %
Sở Giao thông Vận tải 0 32 95 7370 8998 14 13 38.9 % 61 % 0.1 %
Sở Tư pháp 0 83 38 7336 7132 1 3 99.1 % 0.9 % 0 %
UBND Huyện Cai Lậy 10 171 166 7017 6915 5 6 97.4 % 2.6 % 0 %
UBND Huyện Chợ Gạo 14 181 172 6251 6263 0 12 95 % 5 % 0 %
UBND Thị xã Gò Công 10 164 164 5452 5196 2 26 99.7 % 0.3 % 0 %
UBND Huyện Gò Công Tây 10 162 161 5238 5148 2 67 98 % 2 % 0 %
Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn 0 0 104 5200 5195 0 1 82.5 % 17.5 % 0 %
UBND Huyện Tân Phước 10 163 161 3645 3687 6 15 95.9 % 4 % 0.1 %
UBND Huyện Gò Công Đông 10 164 164 3388 3385 79 3 95.9 % 1.7 % 2.4 %
UBND Huyện Tân Phú Đông 11 156 170 2594 2613 4 5 98.1 % 1.8 % 0.1 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 0 0 120 796 861 0 4 87.5 % 12.5 % 0 %
Sở Y tế 18 22 94 668 438 32 0 90.2 % 2.5 % 7.3 %
Sở Lao động, Thương binh và XH 2 44 50 406 380 0 1 98.7 % 1.3 % 0 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 0 0 129 231 227 0 2 100 % 0 % 0 %
Sở Nội vụ 0 0 87 227 226 0 1 99.1 % 0.9 % 0 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 0 55 13 195 195 0 0 90.3 % 9.7 % 0 %
Sở Xây dựng 0 25 31 193 213 0 0 96.7 % 3.3 % 0 %
Sở Tài chính 0 2 4 147 144 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 0 0 51 120 115 0 4 55.7 % 44.3 % 0 %
Ban Quản lý các KCN 0 9 28 62 61 0 0 88.5 % 11.5 % 0 %
Sở Thông tin và Truyền thông 0 0 37 28 28 0 0 100 % 0 % 0 %
Thanh tra tỉnh 9 0 0 12 12 0 0 100 % 0 % 0 %
Cục thuế 12 4 93 0 0 0 % 0 % %
Công an tỉnh Tiền Giang 50 56 64 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
VĂN PHÒNG UBND TỈNH TIỀN GIANG 0 0 3 39 5 NV 0 20 % 80 % 0 %
Ngân hàng Nhà nước 61 0 0 28 28 NV 0 82.1 % 17.9 % 0 %
Chưa trực tuyến : 0
Một phần (Trực tuyến): 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Chưa trực tuyến : 8
Một phần (Trực tuyến): 66
Toàn trình: 37
Tiếp nhận: 37815
Giải quyết: 37342
Trễ hạn:
Trước hạn: 95.6%
Đúng hạn: 0.9%
Trễ hạn: %
Chưa trực tuyến : 10
Một phần (Trực tuyến): 161
Toàn trình: 159
Tiếp nhận: 12052
Giải quyết: 11969
Trễ hạn: 180
Trước hạn: 91%
Đúng hạn: 7.5%
Trễ hạn: 1.5%
Chưa trực tuyến : 10
Một phần (Trực tuyến): 162
Toàn trình: 164
Tiếp nhận: 11824
Giải quyết: 11827
Trễ hạn: 165
Trước hạn: 95.5%
Đúng hạn: 3.1%
Trễ hạn: 1.4%
Chưa trực tuyến : 0
Một phần (Trực tuyến): 2
Toàn trình: 121
Tiếp nhận: 10686
Giải quyết: 10823
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Chưa trực tuyến : 31
Một phần (Trực tuyến): 166
Toàn trình: 166
Tiếp nhận: 8828
Giải quyết: 8745
Trễ hạn: 115
Trước hạn: 96.8%
Đúng hạn: 1.9%
Trễ hạn: 1.3%
Chưa trực tuyến : 10
Một phần (Trực tuyến): 181
Toàn trình: 168
Tiếp nhận: 7784
Giải quyết: 7754
Trễ hạn: 45
Trước hạn: 97.4%
Đúng hạn: 2%
Trễ hạn: 0.6%
Chưa trực tuyến : 0
Một phần (Trực tuyến): 32
Toàn trình: 95
Tiếp nhận: 7370
Giải quyết: 8998
Trễ hạn: 14
Trước hạn: 38.9%
Đúng hạn: 61%
Trễ hạn: 0.1%
Chưa trực tuyến : 0
Một phần (Trực tuyến): 83
Toàn trình: 38
Tiếp nhận: 7336
Giải quyết: 7132
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 99.1%
Đúng hạn: 0.9%
Trễ hạn: 0%
Chưa trực tuyến : 10
Một phần (Trực tuyến): 171
Toàn trình: 166
Tiếp nhận: 7017
Giải quyết: 6915
Trễ hạn: 5
Trước hạn: 97.4%
Đúng hạn: 2.6%
Trễ hạn: 0%
Chưa trực tuyến : 14
Một phần (Trực tuyến): 181
Toàn trình: 172
Tiếp nhận: 6251
Giải quyết: 6263
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 95%
Đúng hạn: 5%
Trễ hạn: 0%
Chưa trực tuyến : 10
Một phần (Trực tuyến): 164
Toàn trình: 164
Tiếp nhận: 5452
Giải quyết: 5196
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 99.7%
Đúng hạn: 0.3%
Trễ hạn: 0%
Chưa trực tuyến : 10
Một phần (Trực tuyến): 162
Toàn trình: 161
Tiếp nhận: 5238
Giải quyết: 5148
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 98%
Đúng hạn: 2%
Trễ hạn: 0%
Chưa trực tuyến : 0
Một phần (Trực tuyến): 0
Toàn trình: 104
Tiếp nhận: 5200
Giải quyết: 5195
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 82.5%
Đúng hạn: 17.5%
Trễ hạn: 0%
Chưa trực tuyến : 10
Một phần (Trực tuyến): 163
Toàn trình: 161
Tiếp nhận: 3645
Giải quyết: 3687
Trễ hạn: 6
Trước hạn: 95.9%
Đúng hạn: 4%
Trễ hạn: 0.1%
Chưa trực tuyến : 10
Một phần (Trực tuyến): 164
Toàn trình: 164
Tiếp nhận: 3388
Giải quyết: 3385
Trễ hạn: 79
Trước hạn: 95.9%
Đúng hạn: 1.7%
Trễ hạn: 2.4%
Chưa trực tuyến : 11
Một phần (Trực tuyến): 156
Toàn trình: 170
Tiếp nhận: 2594
Giải quyết: 2613
Trễ hạn: 4
Trước hạn: 98.1%
Đúng hạn: 1.8%
Trễ hạn: 0.1%
Chưa trực tuyến : 0
Một phần (Trực tuyến): 0
Toàn trình: 120
Tiếp nhận: 796
Giải quyết: 861
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 87.5%
Đúng hạn: 12.5%
Trễ hạn: 0%
Chưa trực tuyến : 18
Một phần (Trực tuyến): 22
Toàn trình: 94
Tiếp nhận: 668
Giải quyết: 438
Trễ hạn: 32
Trước hạn: 90.2%
Đúng hạn: 2.5%
Trễ hạn: 7.3%
Chưa trực tuyến : 2
Một phần (Trực tuyến): 44
Toàn trình: 50
Tiếp nhận: 406
Giải quyết: 380
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98.7%
Đúng hạn: 1.3%
Trễ hạn: 0%
Chưa trực tuyến : 0
Một phần (Trực tuyến): 0
Toàn trình: 129
Tiếp nhận: 231
Giải quyết: 227
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Chưa trực tuyến : 0
Một phần (Trực tuyến): 0
Toàn trình: 87
Tiếp nhận: 227
Giải quyết: 226
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99.1%
Đúng hạn: 0.9%
Trễ hạn: 0%
Chưa trực tuyến : 0
Một phần (Trực tuyến): 55
Toàn trình: 13
Tiếp nhận: 195
Giải quyết: 195
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 90.3%
Đúng hạn: 9.7%
Trễ hạn: 0%
Chưa trực tuyến : 0
Một phần (Trực tuyến): 25
Toàn trình: 31
Tiếp nhận: 193
Giải quyết: 213
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 96.7%
Đúng hạn: 3.3%
Trễ hạn: 0%
Chưa trực tuyến : 0
Một phần (Trực tuyến): 2
Toàn trình: 4
Tiếp nhận: 147
Giải quyết: 144
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Chưa trực tuyến : 0
Một phần (Trực tuyến): 0
Toàn trình: 51
Tiếp nhận: 120
Giải quyết: 115
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 55.7%
Đúng hạn: 44.3%
Trễ hạn: 0%
Chưa trực tuyến : 0
Một phần (Trực tuyến): 9
Toàn trình: 28
Tiếp nhận: 62
Giải quyết: 61
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 88.5%
Đúng hạn: 11.5%
Trễ hạn: 0%
Chưa trực tuyến : 0
Một phần (Trực tuyến): 0
Toàn trình: 37
Tiếp nhận: 28
Giải quyết: 28
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Chưa trực tuyến : 9
Một phần (Trực tuyến): 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 12
Giải quyết: 12
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Chưa trực tuyến : 12
Một phần (Trực tuyến): 4
Toàn trình: 93
Tiếp nhận: 0
Giải quyết:
Trễ hạn:
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: %
Chưa trực tuyến : 50
Một phần (Trực tuyến): 56
Toàn trình: 64
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Chưa trực tuyến : 0
Một phần (Trực tuyến): 0
Toàn trình: 3
Tiếp nhận: 39
Giải quyết: 5
Trước hạn: 20%
Đúng hạn: 80%
Trễ hạn: 0%
Chưa trực tuyến : 61
Một phần (Trực tuyến): 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 28
Giải quyết: 28
Trước hạn: 82.1%
Đúng hạn: 17.9%
Trễ hạn: 0%