Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH TIỀN GIANG 0 0 0 452 476 0 0 18.3 % 81.7 % 0 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 32 54 38 47282 48106 6614 467 82.6 % 3.6 % 13.8 %
UBND Huyện Cai Lậy 0 7 25 34015 33916 3 131 98.2 % 1.8 % 0 %
UBND Thành Phố Mỹ Tho 0 22 15 25204 25199 637 412 94.2 % 3.3 % 2.5 %
UBND Huyện Cái Bè 3 22 9 25119 23756 427 51 94.7 % 3.5 % 1.8 %
UBND Huyện Chợ Gạo 0 57 25 24103 24066 21 11 94.9 % 5 % 0.1 %
UBND Huyện Châu Thành 0 12 16 23021 22969 580 21 93.2 % 4.3 % 2.5 %
UBND Huyện Gò Công Tây 0 10 10 20833 20910 207 28 98 % 1 % 1 %
UBND Thị xã Cai Lậy 0 32 20 20215 20280 189 10 97.6 % 1.4 % 1 %
Sở Tư pháp 1 105 40 19591 19847 79 2 99.2 % 0.4 % 0.4 %
Sở Giao thông Vận tải 0 84 36 17472 18572 0 1 21.9 % 78.1 % 0 %
UBND Huyện Tân Phước 0 99 17 15196 15225 384 40 95.6 % 1.8 % 2.6 %
UBND Thị xã Gò Công 1 16 5 14287 14231 199 44 88.6 % 10 % 1.4 %
UBND Huyện Gò Công Đông 0 35 85 9217 9257 242 8 95.3 % 2.1 % 2.6 %
Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn 0 1 118 8709 8734 16 0 80 % 19.8 % 0.2 %
Sở Công Thương 0 50 71 7885 7903 0 0 2.8 % 97.2 % 0 %
UBND Huyện Tân Phú Đông 0 17 10 5578 5657 125 14 92.5 % 5.3 % 2.2 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 0 0 138 1561 1596 0 0 99.6 % 0.4 % 0 %
Sở Y tế 34 5 133 1124 1203 22 0 97 % 1.2 % 1.8 %
Sở Lao động, Thương binh và XH 8 89 8 588 612 49 16 84.5 % 7.5 % 8 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 0 0 83 402 402 0 0 91.3 % 8.7 % 0 %
Sở Xây dựng 0 27 24 362 368 0 0 99.7 % 0.3 % 0 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 0 64 62 320 321 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Nội vụ 0 24 71 264 275 12 10 92.4 % 3.3 % 4.3 %
Sở Tài chính 6 24 1 115 117 0 0 100 % 0 % 0 %
Ban Quản lý các KCN 0 0 42 78 76 0 0 88.2 % 11.8 % 0 %
Sở Thông tin và Truyền thông 0 21 17 60 62 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 0 30 33 35 35 0 0 91.4 % 8.6 % 0 %
Sở Ngoại Vụ 0 0 2 1 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Công an tỉnh Tiền Giang 201 0 0 1574 1595 28 3 92.6 % 5.6 % 1.8 %
Thanh tra tỉnh 5 2 2 34 28 2 0 28.6 % 64.3 % 7.1 %
Cục thuế 12 4 93 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Cty Cấp nước Tiền Giang 0 2 0 5184 3298 1307 5 59.4 % 1 % 39.6 %
Ngân hàng Nhà nước 133 0 0 46 46 0 0 100 % 0 % 0 %
VĂN PHÒNG UBND TỈNH TIỀN GIANG 0 0 3 3 2 NV 1 100 % 0 % 0 %
Kho bạc Nhà nước 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Bưu điện Tiền Giang 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 452
Giải quyết: 476
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 18.3%
Đúng hạn: 81.7%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 32
Mức độ 3: 54
Mức độ 4: 38
Tiếp nhận: 47282
Giải quyết: 48106
Trễ hạn: 6614
Trước hạn: 82.6%
Đúng hạn: 3.6%
Trễ hạn: 13.8%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 7
Mức độ 4: 25
Tiếp nhận: 34015
Giải quyết: 33916
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 98.2%
Đúng hạn: 1.8%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 22
Mức độ 4: 15
Tiếp nhận: 25204
Giải quyết: 25199
Trễ hạn: 637
Trước hạn: 94.2%
Đúng hạn: 3.3%
Trễ hạn: 2.5%
Mức độ 2: 3
Mức độ 3: 22
Mức độ 4: 9
Tiếp nhận: 25119
Giải quyết: 23756
Trễ hạn: 427
Trước hạn: 94.7%
Đúng hạn: 3.5%
Trễ hạn: 1.8%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 57
Mức độ 4: 25
Tiếp nhận: 24103
Giải quyết: 24066
Trễ hạn: 21
Trước hạn: 94.9%
Đúng hạn: 5%
Trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 12
Mức độ 4: 16
Tiếp nhận: 23021
Giải quyết: 22969
Trễ hạn: 580
Trước hạn: 93.2%
Đúng hạn: 4.3%
Trễ hạn: 2.5%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 10
Mức độ 4: 10
Tiếp nhận: 20833
Giải quyết: 20910
Trễ hạn: 207
Trước hạn: 98%
Đúng hạn: 1%
Trễ hạn: 1%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 32
Mức độ 4: 20
Tiếp nhận: 20215
Giải quyết: 20280
Trễ hạn: 189
Trước hạn: 97.6%
Đúng hạn: 1.4%
Trễ hạn: 1%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 105
Mức độ 4: 40
Tiếp nhận: 19591
Giải quyết: 19847
Trễ hạn: 79
Trước hạn: 99.2%
Đúng hạn: 0.4%
Trễ hạn: 0.4%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 84
Mức độ 4: 36
Tiếp nhận: 17472
Giải quyết: 18572
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 21.9%
Đúng hạn: 78.1%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 99
Mức độ 4: 17
Tiếp nhận: 15196
Giải quyết: 15225
Trễ hạn: 384
Trước hạn: 95.6%
Đúng hạn: 1.8%
Trễ hạn: 2.6%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 16
Mức độ 4: 5
Tiếp nhận: 14287
Giải quyết: 14231
Trễ hạn: 199
Trước hạn: 88.6%
Đúng hạn: 10%
Trễ hạn: 1.4%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 35
Mức độ 4: 85
Tiếp nhận: 9217
Giải quyết: 9257
Trễ hạn: 242
Trước hạn: 95.3%
Đúng hạn: 2.1%
Trễ hạn: 2.6%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 118
Tiếp nhận: 8709
Giải quyết: 8734
Trễ hạn: 16
Trước hạn: 80%
Đúng hạn: 19.8%
Trễ hạn: 0.2%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 50
Mức độ 4: 71
Tiếp nhận: 7885
Giải quyết: 7903
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 2.8%
Đúng hạn: 97.2%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 17
Mức độ 4: 10
Tiếp nhận: 5578
Giải quyết: 5657
Trễ hạn: 125
Trước hạn: 92.5%
Đúng hạn: 5.3%
Trễ hạn: 2.2%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 138
Tiếp nhận: 1561
Giải quyết: 1596
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99.6%
Đúng hạn: 0.4%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 34
Mức độ 3: 5
Mức độ 4: 133
Tiếp nhận: 1124
Giải quyết: 1203
Trễ hạn: 22
Trước hạn: 97%
Đúng hạn: 1.2%
Trễ hạn: 1.8%
Mức độ 2: 8
Mức độ 3: 89
Mức độ 4: 8
Tiếp nhận: 588
Giải quyết: 612
Trễ hạn: 49
Trước hạn: 84.5%
Đúng hạn: 7.5%
Trễ hạn: 8%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 83
Tiếp nhận: 402
Giải quyết: 402
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 91.3%
Đúng hạn: 8.7%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 27
Mức độ 4: 24
Tiếp nhận: 362
Giải quyết: 368
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99.7%
Đúng hạn: 0.3%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 64
Mức độ 4: 62
Tiếp nhận: 320
Giải quyết: 321
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 24
Mức độ 4: 71
Tiếp nhận: 264
Giải quyết: 275
Trễ hạn: 12
Trước hạn: 92.4%
Đúng hạn: 3.3%
Trễ hạn: 4.3%
Mức độ 2: 6
Mức độ 3: 24
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 115
Giải quyết: 117
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 42
Tiếp nhận: 78
Giải quyết: 76
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 88.2%
Đúng hạn: 11.8%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 21
Mức độ 4: 17
Tiếp nhận: 60
Giải quyết: 62
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 30
Mức độ 4: 33
Tiếp nhận: 35
Giải quyết: 35
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 91.4%
Đúng hạn: 8.6%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 1
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 201
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1574
Giải quyết: 1595
Trễ hạn: 28
Trước hạn: 92.6%
Đúng hạn: 5.6%
Trễ hạn: 1.8%
Mức độ 2: 5
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 34
Giải quyết: 28
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 28.6%
Đúng hạn: 64.3%
Trễ hạn: 7.1%
Mức độ 2: 12
Mức độ 3: 4
Mức độ 4: 93
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 5184
Giải quyết: 3298
Trễ hạn: 1307
Trước hạn: 59.4%
Đúng hạn: 1%
Trễ hạn: 39.6%
Mức độ 2: 133
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 46
Giải quyết: 46
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 3
Tiếp nhận: 3
Giải quyết: 2
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%