Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 3 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện

Cơ quan giải quyết UBND Huyện Gò Công Đông
Lĩnh vực Tổ chức, biên chế

Loading...