Tìm thấy 11 thủ tục

Mức độ 2
Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã)
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2 tại cấp huyện
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã
Mức độ 2
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Mức độ 2
Thủ tục tiếp công dân tại cấp huyện
Mức độ 2
Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã
Mức độ 2
Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện
Mức độ 2
Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã
Loading...