Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 4 Cho phép họp báo (trong nước) - địa phương

Cơ quan giải quyết Sở Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực Báo chí

Loading...