CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 4 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 TTR-TGG-2 Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh. Giải quyết khiếu nại tố cáo
2 TTR-TGG-20 Thủ tục Xử lý đơn tại cấp tỉnh. Xử lý đơn thư
3 TTR-TGG-27 Thủ tục Tiếp nhận yêu cầu giải trình. Chống tham nhũng
4 TTR-TGG-3 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Giải quyết khiếu nại tố cáo