CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 6205 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
5461 BTP-TGG-277257 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
5462 BTP-TGG-277258 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hộ tịch
5463 BTP-TGG-277259 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
5464 BNV-TGG-264592 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện Tổ chức, biên chế
5465 SNV-006 Thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức, biên chế
5466 SNV-007 Thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức, biên chế
5467 BTP-TTG-277448 Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải Hòa giải cơ sở
5468 BNV-TGG-264640 THỦ TỤC CÔNG NHẬN BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HỘI CẤP HUYỆN Tổ chức phi chính phủ
5469 BNV-TGG-264641 THỦ TỤC THÀNH LẬP HỘI CẤP HUYỆN Tổ chức phi chính phủ
5470 BNV-TGG-264642 THỦ TỤC PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ HỘI CẤP HUYỆN Tổ chức phi chính phủ
5471 BNV-TGG-264643 THỦ TỤC CHIA, TÁCH; SÁP NHẬP; HỢP NHẤT HỘI CẤP HUYỆN Tổ chức phi chính phủ
5472 BNV-TGG-264644 THỦ TỤC ĐỔI TÊN HỘI CẤP HUYỆN Tổ chức phi chính phủ
5473 BNV-TGG-264645 THỦ TỤC HỘI TỰ GIẢI THỂ CẤP HUYỆN Tổ chức phi chính phủ
5474 BNV-TGG-264646 THỦ TỤC BÁO CÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ, ĐẠI HỘI BẤT THƯỜNG CẤP HUYỆN Tổ chức phi chính phủ
5475 BNV-TGG-264647 THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ CÔNG NHẬN ĐIỀU LỆ QUỸ CẤP HUYỆN Tổ chức phi chính phủ