CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 247 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
61 BNV-TGG-264920 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua, khen thưởng Trung ương
62 BNV-TGG-264921 Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” Thi đua, khen thưởng Trung ương
63 BNV-TGG-264922 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở Thi đua, khen thưởng Trung ương
64 BNV-TGG-264923 Thủ tục tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến" Thi đua, khen thưởng Trung ương
65 BNV-TGG-264924 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Thi đua, khen thưởng Trung ương
66 BNV-TGG-264925 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Thi đua, khen thưởng Trung ương
67 BNV-TGG-264926 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Thi đua, khen thưởng Trung ương
68 BNV-TGG-264927 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình Thi đua, khen thưởng Trung ương
69 BVH-TGG-278935 Công nhận lần đầu "Phường, Thị trấn Đạt chuẩn Văn minh đô thị"-BVH-TGG-278935 Văn hóa cơ sở
70 BVH-TGG-278936 Công nhận lại "Phường, Thị trấn đạt chuẩn Văn minh đô thị"-BVH-TGG-278936 Văn hóa cơ sở
71 BTP-TGG-276593_H_X Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Chứng thực
72 BTP-TGG-276599 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Chứng thực
73 BTP-TGG-276614 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Chứng thực
74 BTP-TGG-276620 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Chứng thực
75 BTP-TGG-276622 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở Chứng thực