Ban Giám đốc Cty Cấp nước Tiền Giang
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Chuyên viên Cty Cấp nước Tiền Giang
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang
Số hồ sơ xử lý: 1096
Đúng & trước hạn: 1090
Trước hạn: 99.36
Đúng hạn: 0.09
Trễ hạn: 0.55%
Phòng Kế toán Cty Cấp nước Tiền Giang
Số hồ sơ xử lý: 734
Đúng & trước hạn: 728
Trước hạn: 99.05
Đúng hạn: 0.14
Trễ hạn: 0.81%
Phòng Kỹ thuật Cty Cấp nước Tiền Giang
Số hồ sơ xử lý: 80
Đúng & trước hạn: 74
Trước hạn: 91.25
Đúng hạn: 1.25
Trễ hạn: 7.5%
Xí nghiệp Cấp nước huyện Tân Phước Cty Cấp nước Tiền Giang
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Đội thi công Cty Cấp nước Tiền Giang
Số hồ sơ xử lý: 716
Đúng & trước hạn: 710
Trước hạn: 99.02
Đúng hạn: 0.14
Trễ hạn: 0.84%