Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận TN&TKQ Sở Tài Chính

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Lĩnh vực giá 62 62 62 0 100 %