Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận TN&TKQ Huyện Cái Bè

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Đất đai 637 437 385 200 68.6 %
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 408 380 235 28 93.1 %
Hộ tịch 185 184 172 1 99.5 %
Chứng thực 118 115 115 3 97.5 %
Kinh doanh khí 13 10 10 3 76.9 %
Quản lý hoạt động xây dựng 12 8 8 4 66.7 %
Lưu thông hàng hóa trong nước 9 9 9 0 100 %
Thi đua khen thưởng 7 0 0 7 0 %
Tôn giáo 1 0 0 1 0 %