Thống kê theo lĩnh vực của Phòng Trồng trọt và Bảo vệ thực vật CC TT&BVTV

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Bảo vệ thực vật 321 320 311 1 99.7 %
Trồng trọt 1 1 1 0 100 %