Thống kê theo lĩnh vực của Chi cục Thủy Sản Sở Nông Nghiệp

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Thủy sản 1198 1198 1191 0 100 %