Thống kê theo lĩnh vực của Lãnh đạo Sở TN và MT

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tài nguyên nước 634 564 527 70 89 %
Môi trường 40 40 40 0 100 %