Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Thi đua khen thưởng 249 242 242 7 97.2 %
Tôn giáo 44 43 38 1 97.7 %
Tổ chức phi chính phủ 31 31 31 0 100 %