Thống kê chi tiết theo tháng Công An Thị Xã Gò Công

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 8 12 12 0 0 100 %
Tháng 7 94 94 0 0 100 %
Tháng 6 79 79 0 0 100 %
Tháng 5 106 106 0 0 100 %
Tháng 4 48 44 0 4 91.7 %
Tháng 3 123 123 0 0 100 %
Tháng 2 66 66 0 0 100 %
Tháng 1 75 75 0 0 100 %